Karel Zerzáň

KAREL ZERZÁŇ

LEKTOR, PORADCE A KONZULTANT

Zkušený ředitel, učitel, speciální pedagog, výchovný poradce. Pracuje s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zabývá se jejich uplatněním na trhu práce. Řeší také problematiku inkluze.

Ve spolupráci se společností VISC organizuje pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami exkurze do firem v regionu a seznamuje je s problematikou pracovního trhu a uplatnění.

Pod jeho záštitou VISC uspořádal 2 exkurze do Speciální ZŠ a MŠ a na konci školního roku se studentky se zájmem o speciální pedagogiku zapojily do realizace Festivalu na heliportu v Uherskohradišťské nemocnici, Olympijského běhu s T-mobilem a výletu do Archeoskanzenu Modrá.

Proč spolupracuji s VISCem?

Velmi pozitivně hodnotíme studentky, které se s příkladným nasazením a velkou vstřícností dokázaly věnovat našim žákům při školních aktivitách. Na vlastní kůži mohly nahlédnout do praxe speciální pedagogiky a vyzkoušet si práci s dětmi s mentálním a fyzickým hendikepem a s poruchami autistického spektra. Protože se jednalo o studentky se zájmem o práci s dětmi, intuitivně dokázaly s dětmi navázat kontakt, smysluplně s nimi komunikovat a reagovat na jejich bezprostřední potřeby. Jsme přesvědčeni, že možnost vyzkoušet si práci speciálního pedagoga se stane motivací pro jejich další profesní směřování.

CV

STUDIUM

 • 1997 – 2000
  Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta – speciální pedagogika
 • 1994 – 1996
  JAMU Brno, Divadelní fakulta – dramatická výchova
 • 1988 – 1993
  Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta – učitelství

KURZY A SEMINÁŘE

 • Dílčí vzdělávací programy v rámci projektu Jak pracovat s kariérním portfóliem – tematicky zaměřeno na kariéru a kariérové poradenství
 • 2013
  Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, mezinárodní konference, Pdf MU Brno
 • 2012
  Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, mezinárodní konference, Pdf MU Brno
 • 2011
  Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole, mezinárodní konference, Pdf MU Brno
 • 2010
  Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – škola pro všechny – Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole, mezinárodní konference, Pdf MU Brno
 • 2009
  Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, mezinárodní konference, Pdf MU Brno
 • 2008
  Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností, mezinárodní konference, Pdf MU Brno
 • 2007
  Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole, mezinárodní konference, Pdf MU Brno
 • 2014
  Splývavé čtení – PaedDr. Mária Navrátilová, Sfumato
 • 2007 – 2008
  O co ve škole také jde, Středisko služeb školám – SOŠ Otrokovice
 • 2001
  Cesty k efektivní výuce – PhDr. Jana Nováčková, CSc., PhDr. Pavel Kopřiva, PC Zlín
 • 2012
  Práce s dětmi s PAS, SPC Kroměříž
 • 2012
  Škola přátelská dětem s alergií a astmatem, Česká iniciativa pro astma
 • 2003
  Speciální pedagogika pro učitele – Test rizika poruch čtení a psaní, PC Zlín
 • 2003
  Aspergerův syndrom, PC Zlín
 • 2000
  Náprava grafomotorických obtíží u dětí předškolního a školního věku za využití arteterapeutických a relaxačních prvků, Most

ZAMĚSTNÁNÍ

 • 2016 – dosud
  Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice – učitel VŠ
 • 2014 – 2015
  externí lektor v projektu Jak pracovat s kariérním portfóliem, pro oblast uplatnitelnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spoluautor metodiky pro pedagogy v projektu Jak pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich šance uplatnit se na trhu práce, ve firmách, sociální programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • 2010 – dosud
  Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova – ředitel
 • 1999 – 2006
  Středisko služeb školám Uherské Hradiště – externí metodik pro výuku na 1. stupni ZŠ
 • 1993 – 2010
  Základní škola Ostrožská Nová Ves – učitel, speciální pedagog, výchovný poradce pro péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami